Quote: Everybody deserves somebody who makes them

Everybody